Vide

Mežs un koksne ir nozīmīgākais Latvijas dabas resurss, kurš veido pamatu SIA Kurekss saimnieciskajai darbībai, tādēļ mēs pievēršam lielu uzmanību ilgtspējīgai šo dabas resursu apsaimniekošanai tā, lai mūsu saimnieciskā darbība atstātu pozitīvu ietekmi uz vidi.

 

Kurekss mērķis vides (meža) aizsardzības jomā ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un uzturēšana pašreizējā līmenī, sabalansējot sabiedrības, ekonomikas un vides intereses.

 

Lai nodrošinātu mežu ilgtspējīgu izmantošanu, stingri ievērojam Latvijas Meža likumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 995/2010 (EUTR), kā arī esam ieguvuši koksnes piegādes ķēdes sertifikāciju atbilstoši starptautiskajiem FSC® (FSC-C006364) standartiem FSC-STD-40-004 un PEFC ST 2002:2020, kas nosaka, ka koksne nav iegūta:

Rūpējoties par darba vidi, uzņēmumā ir izveidota darba aizsardzības sistēma. Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana notiek nepārtraukti, izstrādājot jaunus normatīvos aktus, papildinot līdzšinējos, veicot uzraudzību un kontroli darba vietās.

Ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana

 ISO 14001:2015 sertifikāts

Vides pārvaldības sistēmas standarts apliecina, ka uzņēmums rūpējas par ietekmi uz vidi, efektīvāk izmantojot resursus un tiecoties samazināt atkritumu apjomu.

 ISO 50001:2018 sertifikāts

SIA Kurekss ir ieviesusi energopārvaldības sistēmu atbilstoši ISO 50001 prasībām, lai uzraudzītu energoefektivitātes rādītājus.

 PEFC ST 2002:2020 piegādes ķēdes (CoC) sertifikācija

Lai apliecinātu meža ilgtspējīgas izmantošanas nozīmi un sniegtu klientiem apstiprinājumu ilgtspējīgas prakses ievērošanai, SIA Kurekss ieguva PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) piegādes ķēdes sertifikāciju atbilstoši PEFC standartam ST 2002:2020.

PEFC ir starptautiska, nevalstiska un neatkarīga bezpeļņas organizācija, kas veic sertifikāciju visā meža produktu piegādes ķēdē, lai veicinātu labas mežsaimniecības prakses ievērošanu mežā, koksnes un nekoksnes produktu ieguvi, ievērojot ekoloģiskos, sociālos un ētikas standartus, īpašu vērību pievēršot darba aizsardzībai.

 FSC-STD-40-004 piegādes ķēdes (CoC) sertifikācija

Rūpējoties par mežu ilgtspēju un atsaucoties klientu vēlmei redzēt apstiprinājumu iegādāto izstrādājumu iegūšanas ilgtspējai, SIA Kurekss veica piegādes ķēdes sertifikāciju atbilstoši FSC sertifikācijas shēmai, iegūstot sertifikātu FSC (Forest Stewardship Council® (FSC-C006364))