Privātuma politika

Mums ir svarīga personas datu aizsardzība, tādēļ esam izstrādājuši šo Privātuma politiku, lai pārredzamā veidā nodrošinātu godprātīgu un likumīgu Jūsu personas datu apstrādi un informētu Jūs par tiesībām un pienākumiem saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi.

Privātuma politiku piemēro attiecībā uz tālāk minētām fiziskām personām (turpmāk – Datu subjekts vai Jūs):

Privātuma politikas mērķis ir sniegt Datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu un apstrādes termiņu mūsu kā Pārziņa veiktajām datu apstrādēm, nodrošinot datu apstrādi Datu subjektam pārredzamā veidā.

Privātuma politika izstrādāta, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula), Fizisko personas datu apstrādes likumu un citus piemērojamos normatīvos aktus privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz fizisko personu datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē tiek sniegti personas dati (ienākot teritorijā un/vai telpās, telefoniski, mutvārdos u.tml.) un kāds ir personas datu ieguves avots, tāpat neatkarīgi no tā, kādās Pārziņa sistēmās (video, audio, web u.tml.) tie tiek apstrādāti.

Ņemot vērā, ka mēs pastāvīgi attīstām savu darbību un pilnveidojamies, mēs laiku pa laikam varam šo privātuma politiku mainīt un papildināt.

Pārzinis saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas, sazinoties ar mums.

1. INFORMĀCIJA PAR PĀRZINI

Šajā Privātuma politikā noteiktās personas datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KUREKSS” (citur tekstā- Pārzinis vai mēs), vienotais reģistrācijas Nr.40003250931, juridiskā adrese: “Graudupi”, Tārgales pagasts, Ventspils novads.

2. KONTAKTINFORMĀCIJA AR PERSONAS DATU APSTRĀDI SAISTĪTOS JAUTĀJUMOS

Adrese sarakstei: “Graudupi”, Tārgales pagasts, Ventspils novads.

E-pasts: mail@kurekss.lv

Tālruņa Nr.+371 63624364

3. KĀ JŪS TIKSIET INFORMĒTS PAR SAVU DATU APSTRĀDI

 Lai veicinātu pārskatāmu datu apstrādi, Pārzinis savā darbībā informē un izskaidro, kādi personas dati tiek apstrādāti, veicot pārziņa saimniecisko darbību, un kā tie tiks izmantoti.

Minētā informācija ir sniegta šajā Privātuma politikā. Apstrādājot personas datus mērķiem, kas nav norādīti šajā Privātuma politikā, kā arī lai precizētu informāciju par datu apstrādes individuālajiem nosacījumiem, Pārzinis var informēt datu subjektu atsevišķi (piemēram, Pārziņa teritorijā tiek izvietoti informatīvi paziņojumi par veikto videonovērošanu). Tāpat informāciju Jums var sniegt arī Pārziņa personāls, to izskaidrojot mutiski vai lūdzot iepazīties ar noteiktos dokumentos norādītu informāciju.

4. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI (MĒRĶI)

4.1. Personas datu apstrāde personāla atlases nodrošināšanai

4.1.1. Personas dati, kas tiek apstrādāti.

4.1.2. Personas datu apstrādes mērķis (nolūks) un tiesiskais (juridiskais) pamats.

Personas dati tiek apstrādāti Pārziņa personāla atlasei un tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tas saistīts ar personāla atlasi.

Saņemot Jūsu pieteikumu konkrētai vakancei, Pārzinim rodas tiesiska interese apstrādāt Jūsu saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīda gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi.

Šādas datu apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats ir Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

Ja Jūs esat izteicis savu vēlmi kandidēt uz nākotnes vakancēm (piemēram, konkrētam amatam ir izraudzīts cits kandidāts, tomēr Pārzinis arī Jūsu kandidatūru uzskata par vērtīgu un piedāvā informāciju par Jums saglabāt citām vakancēm, ja tādas radīsies; vai gadījumā, ja Jūs esat nosūtījis Pārzinim savu CV nevis konkrētai vakancei, bet iespējamai nākotnes vakancei, un Pārzinis Jūsu kandidatūru uzskata par vērtīgu iespējamām nākotnes vakancēm), Pārzinis turpinās Jūsu personas datu apstrādi augstākminētajam mērķim, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu.

Šādas datu apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats ir Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts līdz brīdim, kad jūs izlemjat kandidēt jau uz konkrētu vakanci. Kandidējot uz konkrētu vakanci, iestājas iepriekšminētais tiesiskais pamats.

4.1.3. Iespējamie personas datu saņēmēji.

Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīm.

4.1.4. Kritēriji, kas tiek izmantoti datu glabāšanas laikposma noteikšanai.

Pārzinis glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv kāds no šādiem apstākļiem:

4.2. Personas datu apstrāde saimnieciskās darbības nodrošināšanai un līgumsaistību izpildei

4.2.1. Personas dati, kas tiek apstrādāti.

Datu kategorijas, ko apstrādā Pārzinis, ir atkarīgas no konkrētās situācijas, kādā datu apstrāde tiek veikta, un saimnieciskajām darbībām, kas ir saistītas ar šo situāciju, piemēram, plānotās vai veiktās piegādes, normatīvo aktu prasībām konkrētajā situācijā un Pārziņa leģitīmās intereses.

Pārzinim ir pienākums un tiesības apstrādāt datu subjekta identificējošo informāciju un informāciju, kas apliecina personas identitāti un pārstāvības tiesības (ja persona pārstāv citu personu). Pārzinis var apstrādāt personas datu apjomu, kas ietver vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju, informāciju par saņemtajiem materiāliem u.tml. Attiecīgā informācija tiek fiksēta dokumentācijā un saglabāta Pārziņa datu apstrādes sistēmā.

Slēdzot līgumu, tiek saglabāta līguma noslēgšanai nepieciešamā un no līguma izrietošā informācija, kā arī no darījuma izrietošā maksājuma informācija u.tml.

4.2.2. Personas datu apstrādes mērķis (nolūks) un tiesiskais (juridiskais) pamats.

Personas datu apstrādes mērķis ir Pārziņa saimnieciskās darbības nodrošināšana, t.sk., līgumattiecību nodibināšana un izpilde, iepirkto materiālu apmaksas administrēšana, no saimnieciskās darbības izrietošo Pārziņa un trešo personu tiesisko interešu nodrošināšana un aizsardzība (piemēram, sazināšanās ar sadarbības partneriem, zaudējumu atlīdzība, parāda piedziņa).

Datu apstrāde ar mērķi nodrošināt Pārziņa saimniecisko darbību tiek veikta pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punktu:

4.2.3. Iespējamie personas datu saņēmēji.

Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīm.

4.2.4. Kritēriji, kas tiek izmantoti datu glabāšanas laikaposma noteikšanai.

Pārzinis ievēro speciālos normatīvos aktus, kas nosaka tā pienākumu saglabāt atsevišķus datus, piemēram, Likums par grāmatvedību nosaka pienākumu glabāt informāciju par darījumiem vismaz piecus gadus, ievērojot minēto, pārzinis vadās no normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem.

Ja vēlaties uzzināt detalizētāku informāciju, lūdzam sazināties ar Pārzini, izmantojot augstākminēto kontaktinformāciju.

4.3. Pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu aizsardzībai un personu vitāli svarīgu interešu, t.sk., dzīvības un veselības aizsardzībai, tiek veikta videonovērošana.

4.3.1. Personas dati, kas tiek apstrādāti.

Pie iebrauktuvēm Pārziņa teritorijā, Pārziņa teritorijā, kā arī iekštelpās ir izvietotas videonovērošanas sistēmas. Ja Datu subjekts atrodas videonovērošanas kameru uzraudzības zonā, automātiski tiek saglabāts ieraksts ar datu subjektu (attēls, uzvedība, atrašanās vieta), kā arī ziņas par ieraksta izdarīšanas datumu un laiku.

Videonovērošana netiek veikta vietās, kurās jāievēro paaugstinātas privātuma prasības.

4.3.2. Personas datu apstrādes mērķis (nolūks) un tiesiskais (juridiskais) pamats.

Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai) ar mērķi:

4.3.3. Iespējamie personas datu saņēmēji.

Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīm.

4.3.4. Kritēriji, kas tiek izmantoti datu glabāšanas laikaposma noteikšanai.

Pārzinis glabā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:

4.4. Apmeklētāju plūsmas kontrolei.

4.4.1. Personas dati, kas var tikt apstrādāti.

Vārds, uzvārds, pārstāvētā uzņēmuma nosaukums, apmeklējuma iemesls (caurlaides izsniegšanas pamatojums), iebraukšanas/izbraukšanas datums un laiks, automašīnas reģistrācijas Nr., informācija par piegādāto kravu.

4.4.2. Personas datu apstrādes mērķis (nolūks) un tiesiskais (juridiskais) pamats.

Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai) ar mērķi:

4.4.3. Iespējamie personas datu saņēmēji.

Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīm.

4.4.4. Kritēriji, kas tiek izmantoti datu glabāšanas laikaposma noteikšanai.
Pārzinis glabā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:

4.5. Korespondences un lietvedības uzskaitei

4.5.1. Personas dati, kas tiek apstrādāti.

Izmantojot dažādo iespēju sazināties ar Pārzini rakstveidā, tiks saglabāta informācija, kas saistīta ar konkrēto vēstuli, pieprasījumu, iesniegumu.

4.5.2. Personas datu apstrādes mērķis (nolūks) un tiesiskais (juridiskais) pamats.

Informācijas saglabāšana par komunikācijas faktu un saturu tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta c) un f) apakšpunktu, t.i., gadījumos, kad Jūs esat iesnieguši pretenziju vai pieprasījumu, no kura izriet Pārziņa pienākums izskatīt Jūsu pieprasījumu, datu apstrādes tiesiskais pamats ir šis pienākums, savukārt Pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai (piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības, kā arī lai nodrošinātos ar pierādījumiem pret iespējamām pretenzijām), datu apstrādes tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmās intereses.

4.5.3. Iespējamie personas datu saņēmēji.

Pārziņa pilnvaroti darbinieki, atbilstoši savos darba pienākumos noteiktajam apjomam.

4.5.4. Kritēriji, kas tiek izmantoti datu glabāšanas laikaposma noteikšanai.

Pārzinis glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:

5. JŪSU TIESĪBAS 

5.1. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir Pārziņa rīcībā, kādiem nolūkiem Pārzinis apstrādā šos personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust, ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj Pārzinim šādu informāciju sniegt (piemēram, Pārzinis nevar sniegt Datu subjektam informāciju par attiecīgām valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām normatīvie akti aizliedz šādas ziņas izpaust)), informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai.

5.2.Ja Datu subjekts uzskata, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu.

5.3. Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot principu –  tiesības “tikt aizmirstam”).

5.4. Datu subjekta personas dati nevar tikt dzēsti, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama:

5.4.1. lai Pārzinis aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību;

5.4.2. lai Pārzinis vai trešā persona celtu, īstenotu vai aizstāvētu savas likumīgās (tiesiskās) intereses;

5.4.3. datu apstrāde nepieciešama saskaņā ar Pārzinim saistošiem normatīvajiem aktiem.

5.5. Datu subjektam ir tiesības prasīt, lai Pārzinis ierobežotu Datu subjekta personas datu apstrādi, ja ir viens no šādiem apstākļiem:

5.5.1. Datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Pārzinis var pārbaudīt personas datu precizitāti;

5.5.2. apstrāde ir nelikumīga, un Datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu;

5.5.3. Pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Datu subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

5.5.4. Datu subjekts ir iebildis pret apstrādi, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par datu subjekta leģitīmajiem interesēm.

5.6. Pirms Datu subjekta personas datu apstrādes ierobežojuma atcelšanas Pārzinis informē Datu subjektu.

5.7. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota. Šajā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem (piemēram, saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem vai līgumu).

5.8. Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

5.8.1. rakstveida formā klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

5.8.2. pa elektronisko pastu, parakstot vēstuli ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi mail@kurekss.lv;

5.8.3. nosūtot pa pastu uz Pārziņa juridisko adresi: “Graudupi”, Tārgales pagasts, Ventspils novads.

5.9. Datu subjektam ir pienākums, cik vien iespējams, savā pieprasījumā precizēt datumu, laiku, vietu un citus apstākļus, kas palīdzētu izpildīt tā pieprasījumu.

5.10. Pēc rakstveida Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas par savu tiesību īstenošanu Pārzinis:

5.10.1. pārliecinās par personas identitāti;

5.10.2. izvērtē pieprasījumu, un rīkojas šādi:

5.11. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja tas uzskata, ka Pārzinis viņa personas datus ir apstrādājis prettiesiski.